AZEMAD KEEPER GT10 BEGINNER- REFª GR 0626

 Português   – Stick em madeira ultraleve

 English   – Ultra-light wood reinforced

 Español   – Stick en madera ultra ligero reforzado

 Français   – Stick en bois ultraléger renforcé

Categoria: